Проект 2021-2022

Финансиран по Договор BG16RFOP002-2.089-2053-C01 по Проект " Подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"